XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX714 v2.0.0 - Dashboard v2.3.7  /  Service uptime: 14 days 10:53:55
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 FranceFrance F4DBW 51V2 XRF014 G / XLX068 17.10.2017 05:47 B
2 United StatesUnited States KK6OTJ ID51 XRF014 G / XLX068 17.10.2017 05:36 B
3 ItalyItaly IN3IZQ C 3 XRF077 G / XLX077 17.10.2017 05:36 B
4 SwitzerlandSwitzerland HB9TUK IC91 HB9UCQ C / XLX077 17.10.2017 05:23 B
5 ItalyItaly IZ5BYH TH74 XRF014 G / XLX068 17.10.2017 03:34 B
6 ItalyItaly IZ3WWG DMR IW7DZR B / XLX077 17.10.2017 03:20 B
7 ItalyItaly IU0EUJ 9100 XRF077 G / XLX077 17.10.2017 03:00 B
8 ItalyItaly IZ4MUG DMR IW7DZR B / XLX077 17.10.2017 01:14 B
9 ItalyItaly IT9BFB IC92 IT9BFB C / XLX118 17.10.2017 00:53 B
10 ItalyItaly IK8INR 9100 IK8INR B / XLX911 17.10.2017 00:47 B
11 ItalyItaly IZ6OUF ID51 IZ6OUF B / XLX068 17.10.2017 00:45 B
12 ItalyItaly IU5JAE XRF277 G / XLX077 17.10.2017 00:29 B
13 ItalyItaly IQ0XV DNGL XRF014 G / XLX068 17.10.2017 00:19 B
14 ItalyItaly IW2NNV ID51 XRF077 G / XLX077 17.10.2017 00:17 B
15 ItalyItaly IW4CPU DMR IW7DZR B / XLX077 17.10.2017 00:09 B
16 ItalyItaly IK0ZCW IC92 IR0AAA B / XLX077 16.10.2017 23:45 B
17 ItalyItaly IU4GAV DMR IW7DZR B / XLX077 16.10.2017 23:18 B
18 ItalyItaly IT9HBS 9036 IT9HBS B / XLX077 16.10.2017 23:08 B
19 ItalyItaly IT9GHW DMR IW7DZR B / XLX077 16.10.2017 23:07 B
20 ItalyItaly IK0NGL 5100 XRF068 G / XLX068 16.10.2017 22:39 B
21 ItalyItaly IU8EKN 80D XRF068 G / XLX068 16.10.2017 22:39 B
22 SwitzerlandSwitzerland HB3YNL XRF014 G / XLX068 16.10.2017 22:39 B
23 ItalyItaly IZ8YWE 8127 IZ8YWE B / XLX077 16.10.2017 22:38 B
24 ItalyItaly IZ3GAC RSNC IZ3GAC B / XLX077 16.10.2017 22:32 B
25 ItalyItaly IW0ERT ID51 IR0AAA B / XLX077 16.10.2017 22:25 B
26 ItalyItaly IZ2ODN DMR IW7DZR B / XLX077 16.10.2017 22:24 B
27 ItalyItaly IZ4WJO 2820 XRF077 G / XLX077 16.10.2017 22:23 B
28 ItalyItaly IK1VGI XRF014 G / XLX068 16.10.2017 22:23 B
29 ItalyItaly IW9DNI 3753 IR9UBM C / XLX911 16.10.2017 22:08 B
30 SwitzerlandSwitzerland HB9TVW IC92 HB9CSR B / XLX228 16.10.2017 22:06 B
31 ItalyItaly IZ1MLT ID51 IZ1MLT B / XLX077 16.10.2017 22:05 B
32 ItalyItaly IT9UUT M IR9UBV B / XLX090 16.10.2017 22:02 B
33 ItalyItaly IT9XGU E880 IT9BFB C / XLX118 16.10.2017 22:02 B
34 ItalyItaly IZ8TXC ID51 XRF627 G / XLX766 16.10.2017 21:41 A
35 New ZealandNew Zealand ZL2EZ TONY XRF627 G / XLX766 16.10.2017 21:40 A
36 ItalyItaly IZ2LPW 5100 XRF014 G / XLX068 16.10.2017 21:39 B
37 SwitzerlandSwitzerland HB9TUO ID51 XRF077 G / XLX077 16.10.2017 21:11 B
38 ItalyItaly I8ETO DMR IW7DZR B / XLX077 16.10.2017 20:54 B
39 ItalyItaly IW1CAB IC91 XRF014 G / XLX068 16.10.2017 20:48 B
40 ItalyItaly IZ2SVZ 2820 XRF077 G / XLX077 16.10.2017 20:41 B
DMR CT
C
D-Star CT
D
EA3RDG-B
EA3RKD-B
EA3URC-B
EA3CWQ-B
ED3ZAG-B
EA3RKD-C
EA3URC-B
EA3RDG-B
ED3ZAG-B
ea3hkb_hotmail.com